Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524
728 ad
Kész Diagnosztikus felviaszolás és klinikai értékû ideiglenes fogpótlás: kulcs a kiszámítható végeredményhez

Kész Diagnosztikus felviaszolás és klinikai értékû ideiglenes fogpótlás: kulcs a kiszámítható végeredményhez


Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

Diagnosztikus felviaszolás

Az elôre látható esztétikai és funkcionális végeredmény
a legfontosabb célok egyike
a restauratív fogászatban. Ezen eredmények megjósolhatóságát szolgálja a diagnosztikus felviaszolás. Fontos információkat szolgáltat a kezelésre vonatkozóan, de a kezelés eszközeként is felhasználható.

A diagnosztikus felviaszolás a felviaszolás alapján készített ideiglenes fogpótlás biológiai integrációja által válik klinikai értékûvé. Egy lehetôség, hogy a páciens, a fogtechnikus és az orvos csapatként mûködhes-sen együtt a sikeres, végleges fog-pótlás elkészítésében.

Meghatározás

A diagnosztikus felviaszolást a fog-pótlástani terminológia úgy definiálja, mint olyan diagnosztikus eljárást, amelynek során a tervezett res-taurátumokat a kiindulási állapotot rögzítô mintán viaszból alakítják ki, hogy meghatározhassák az optimális klinikai és laboratóriumi beavatkozásokat, amelyek a kívánt funk-cionális és esztétikai követelményekhez szükségesek. E folyamat végeredménye egy viaszból felépített háromdimenziós modell, amely reprezentálja a kezelni kívánt fogak elképzelt, anatómiailag helyes kontúrját.

Elkészítés

A diagnosztikus felviaszolást nagy általánosságban a fogtechnikus készíti. Egy-két fogra kiterjedô esetek a rendelôben is könnyen kivitelezhetôk, ezek viszonylag kevés felszereltséget igényelnek (mintázóviasz és elektromos mintázó). A több kvadránsra kiterjedô kezeléseknél az orvos is elkezdheti a felviaszolást, meghatározva a kívánt kontúrokat, felszíneket, amelyet a fog-technikus fejez be. Ehhez már artikulátor (közép- vagy egyéni értékû) is szükséges. A befektetett idô azon-ban sokszorosan megtérül, hiszen már a felviaszolás elôkészítése so-rán, a minták összecsiszolásánál rengeteg információhoz jut az orvos a restaurátum számára rendelkezésre álló hely mértékérôl vagy arról, hogy milyen típusú restaurátumokkal tudja az adott esetet a leg-biztonságosabban megoldani. Ha erre nincs lehetôség, akkor minél több információval és utasítással kell ellátni a technikust, mert ezek hiányában csak a kiindulási mintán lévô irányadó pontokat, felszíneket tudja figyelembe venni. Ilyenek a meglévô fogak formája, tengelyállása, hosszúság-szélesség aránya, a meglévô ínylefutás, okklúziós sík stb. Ez a módszer a legtöbb esetben mûködik, de ha a felviaszolt fogak például nincsenek megfelelô pozícióban, akkor az a késôbbi klinikai munkafázisok során számos hiba forrása lehet, amely hibák kiküszöbölése sokkal több munkát igényel, mint a kezdeti információ átadására szánt idô.

A diagnosztikus felviaszolás elkészítéséhez elôször is szükség van lenyomatokra az alsó- és felsô állcsontokról. A maxilla helyes térbeli helyzetének a meghatározásához és ezen in-formáció átviteléhez arcíves regisztráció szükséges. Egy másik fontos in-formáció az ún. harapás, amely rögzíti a mandibula helyzetét a maxillához képest. Ha a hátsó fogak területén okklúziós stabilitás van, és a res-tauráció csak néhány fogra terjed ki, akkor a harapás a fogak maximális interkuszpidációs helyzetében történik. Ha azonban a kezelés több kvadránsra terjed ki, vagy a rágófogak területén okklúziós instabilitás tapasztalható, akkor a harapás az állkapocs-ízületi fejecsek centrális relációs pozíciójában történik.A felviaszolás érintheti a fog teljes felületét, vagy a kezelni kívánt fogaknak csak az okkluzális, labiális, incizális felszínét, aszerint, hogy mi-lyen típusú fogpótlást szeretnénk elkészíteni. A diagnosztikus felviaszolás használható minden típusú foghiánynál, ilyenkor a hiányok via-szban rögzített fogsorfogakkal pótolhatók a felviaszolás során.

Alkalmazás

A diagnosztikus felviaszolás fontos információkat ad arra vonatkozóan, hogy milyen típusú restaurációra van szükség a kívánt eredmény eléréséhez. Meghatározza a parodontológiai, ortodontiai, sebészi és en-dodontiai kezelések szükségességét. Lehetôvé teszi, hogy elôre meg-becsülhessük, milyen lépéseket kell tennünk a megfelelô funkció és esztétika eléréséhez.

A funkció kialakításában szerepet játszó tényezôk például: megfelelôen kialakítható-e a Spee- és Wil-son görbe? Elérhetô-e okklúziós stabilitás a hátsó fogak területén? Kialakítható-e a megfelelô frontfogvezetés, és ezzel együtt a hátsó fogak területén a kívánt diszklúzió? Szükséges-e megemelni a harapási magasságot?

Különösen olyan helyzetben, amikor a fogak nagymértékben abradálódtak vagy az eltávolított fogak helyére intrudálódtak, és a páciens nem vállalja az ortodontiai kezelést, akkor szükségessé válhat a vertikális dimenzió megváltoztatása. Egyes szerzôk szerint a vertikális dimenzió, melyet a mandibulát emelô izmok összehúzódásának a hossza határoz meg, csak kismértékben növelhetô, de idôvel – a pro-cessus alveoláris átépülése és a fogak intrúziója miatt – ez a növelés is visszaáll az eredeti állapotra. Így a növelés mértékét a fogpótláshoz szükséges hely határozza meg, de a megváltoztatott vertikális dimenziót a diagnosztikus felviaszolás alapján elkészített diagnosztikus hosszú távú ideiglenesek segítségével szükséges tesztelni, melynek idôszaka néhány héttôl néhány hónapig terjedhet.

Az esztétikai paraméterek, amelyek befolyásolják a kezelés menetét és megítélhetôk a felviaszolás során: Megfelelôek lesznek-e a frontfogak korona hossz-szélesség arányai? Kialakíthatók-e az aranymetszés szabályának megfelelô frontfog arányok (domináns nagymetszôk)? Kialakíthatók-e kontaktpontok vagy kontaktfelszínek (például diasztémazárás vagy parodontálisan érintett fogak esetén)? Hogyan érhetô el harmonikus ínylefutás (ortodontiai vagy sebészi beavatkozásra van szükség, esetleg mindkettôre)? Ami nem állapítható meg a felviaszolás során, az a felsô frontfogak éli részének a helyzete. Ezt csak a szájban lehet meghatározni. Igen hasznos, ha ezt az adatot még a felviaszolás elôtt közölni tudjuk a technikussal. Ha ez nem sikerül, akkor az ideiglenesek módosításával kell ezt pótolnunk.

A diagnosztikus felviaszolás a kezelés eszközeként is használható. Részleges vagy teljesen fogatlan állcsont esetén radiológiai és implantációs sebészi sablon készítésére is alkal-mas. A diagnosztikus felviaszolás alapján készített szilikonsablonok

vertikális, horizontális és okkluzális szekcionálása segít a megfelelô mennyiségû fogszövet eltávolításá-ban a preparálás folyamata során, így minimálinvazívvá téve az egyébként nagyon is invazív beavatkozást. A technikus által készített, 2 bar nyomáson préselt szilikonsablonok pontosabb illeszkedést biztosítanak, mint a szék mellett készítettek. A perforált mélyhúzott fóliák szintén hatásos eszközei a preparálás ellenôrzésének. Ezen mátrixok és az ideiglenes korona anyag segítségével ún. másodlagos intraorális „mock-up” ok is készíthetôk, amelyek segítségével a páci-ens számára még a kezelés megkezdése elôtt szemléltetni tudjuk a leendô fogpótlás karakterisztikáját, de preparációs segédeszközként és ideiglenesként is szolgálhat. Az ún. elsôdleges intraorális „mock-up” kompozit tömôanyag segítségével születhet, és az incizális él meghatározásul is szolgálhat. A szilikonsablonok direkt restaurációk készítése során is az orvos segítségére vannak, és az ortodontiai kezelésekkor is jól használhatók a fogak megfelelô irányú elmozdításának vezérlésében.

És végül, de nem utolsósorban a diagnosztikus felviaszolás segítségével a páciens számára elképzelhetôvé, megjeleníthetôvé tehetjük az elkészíteni kívánt fogpótlást. Segítségével a „laikus” páciens könnyebben érti meg és fogadja el a kezelések szükségességét, és nagyobb bi-zalommal adja beleegyezését a kezelés megkezdésébe. A páciens be-vonása a tervezésbe a diagnosztikus ideiglenes idôszaka alatt is tart, így az ideiglenes alapján elkészülô végleges fogpótlás nem lesz számára valamiféle teljesen új, addig soha nem tapasztalt funkciójú és esztétikájú fogpótlás – ami nagyon gyak-ran a problémák forrása lehet, ha nem klinikai értékû ideiglenes készül, vagy egyáltalán nem is készül ideiglenes fogpótlás. Még egy fontos szerepe a diagnosztikus felviaszolásnak a páciens és az orvos szempontjából: alkalmazásával vi-szonylag pontos árajánlat készíthetô, és kiküszöbölhetô az a gyakorta elôforduló probléma, hogy egy adott beavatkozás nem volt elôre látható.

Diagnosztikus ideiglenes fogpótlás

Fix fogpótlások estén mélyhúzott fóliák, szilikonsablonok vagy egy egyszerû alginátlenyomat segítségével ideiglenes fogpótlások készíthetôk, amelyek a késôbbi végleges fogpótlás prototípusai. Megfelelô széli záródás esetén biológiai integrációjuk az egészséges parodontium kialakításához is hozzájárul, ami az egyik fô követelménye a végleges restauráció elkészítésének. A diagnosztikus ideiglenesek segítségével tesztelhetôk, formálhatók a diagnosztikus felviaszolás során megálmodott funkcionális és esztétikai paraméterek. Így kezd az elképzelés élôvé válni, és ekkor derül ki, hogy mennyire volt jó a tervezés. Fény derül az okklúziós változtatások he-lyességére is, ugyanis az ideiglenesek törése, diszkomfortérzés az állkapocsízület és a rágóizmok területén az elképzelés felülbírálására ad-nak okot. A fogaknak a nyelv és az ajkak által létrehozott neutrális zónával is egyensúlyban kell lenniük. Vagyis a páciens ne harapja be a buccáját, a nyelve számára legyen elegendô hely, a fonáció ne jelentsen problémát, tehát a páciens magáénak érezze funkcionálisan és esztétikailag is az ideiglenes pótlását.

Ha mindezek teljesülnek, akkor a két állcsontról vett lenyomatot, valamint a két állcsont egymáshoz való viszonyát rögzítô harapást és a felsô állcsontról vett arcíves regisztrációt a technikushoz küldjük. A technikus a beartikulálást követôen az alsó és felsô mintákat szilikonsablon segítségével pozicionálja. E sablon segítségével alakítja ki a végleges restaurátumok körvonalait.

Esetismertetés

1. ábra

2. ábra

3. ábra

Egy 48 éves férfi páciens jelentkezett azzal a kéréssel, hogy a jobb felsô kvadránsban található foghiányát szeretné pótoltatni. A páciens diszkomfort érzésrôl számolt be a rágóizmok területérôl. A klinikai vizsgálat során látható volt az alsó fogaknak a foghiány által létrehozott résbe valóintrudálása, valamint az ôrlô- és frontfogakon egyaránt észlelhetô nagymértékû kopás, amely a fogak labiális, incizális, okkluzális és ling-vális felszínére is kiterjedtek. Az állkapocsízület vizsgálata során fény derült arra is, hogy a fejecsek centrális relációs pozíciójában az egyetlen érintkezô fogpár a 48-as és 28-as fogak. Azáltal, hogy ezen a primer érintkezésen a mandibula elôre elcsúszott, az alsó metszôk jellegzetes kopási felszínt alakítottak ki a felsô met-szôk palatinális felszínén (1–3. ábra). Ez sajnos az alsó metszôk abradálódását is okozta. A pácienssel és a fog-technikussal történt egyeztetés után egy átfogó, a teljes alsó-felsô állcsontra kiterjedô (komprehenzív) kezelési terv mellett döntöttünk, amellyel a páciens teljes funkcionális és esztétikai rehabilitációját szerettük volna elérni fémmentes koronák, hidak és porcelánhéjak, valamint overlayk készítésével.

4. ábra

5. ábra

6. ábra

7. ábra

8. ábra

 

9. ábra

10. ábra

11. ábra

12. ábra

 

Laboratóriumi és klinikai fázis

A szükséges alginátlenyomatokat, arcíves regisztrációt és centrális relációs harapást elküldtük a laboratóriumba, a páciensrôl készült fotókkal együtt. Az elkészült diagnosztikus felviaszolás (4–7. ábra) és a pácienssel való újabb megbeszélés után került sor a szájhigiénés kezelésekre. Ezt követte a fogak preparálása a felsô állcsonton, a felviaszolásnak megfelelôen elkészült szilikonsablonok alapján (8–9. ábra), majd az ideiglenesek elkészítése után kompozit „mock-up”-ok segítségével stabilizáltuk az okklúziót az alsó állcsonton a moláris és frontrégiókban (10–11. ábra). Egy újabb kezelés során véglegesítettük az ideiglenesek fonetikai, esztétikai és funkcionális integrálását (12–15. ábra).

13. ábra

14. ábra

15. ábra

16. ábra

17. ábra

18. ábra

19. ábra

20. ábra

21. ábra

22. ábra

23. ábra

24. ábra

25. ábra

26. ábra

27. ábra

28. ábra

 

 

Majd ez követôen 8 hetet vártunk a parodontium gyógyulásáig és az okklúziós viszonyok stabilizálódásáig. A teljes panaszmentesség és gyógyult parodontium elérése után került sor a lenyomatvételre (16. ábra).

A laboratóriumban a lenyomatok alapján elkészített szekcionált min-tákat a kapott regisztrátumokkal – hasonlóan, mint a diagnosztikus felviaszolásnál – artikulátorban rögzítjük. Az arcíves villa a pontos térbeli elhelyezkedést biztosítja, ugyanakkor a centrális relációs harapás a szükséges okklúziós viszonyt határozza meg. Mielôtt a vázkészítés megkezdôdne, elkészítjük a szilikonsablonokat, melyek segítségünk-re lesznek a váz tervezésénél és a leplezés kivitelezésénél is. Ezeket a sablonokat a stúdióminták alapján készítjük el. Természetesen a stúdióminták a funkciós és okklúziós szempontból irányadó ideiglenes pótlások alapján készültek. Ez a többletmunka hatványozottan meg-térül, hiszen a munka folyamán vé-gig meghatározott „keretek” között dolgozunk. Esetünkben is hasznos volt a sablon, hiszen a cirkóniumváz készítésénél végig segítséget nyújtott, hogy ne legyen túlépítve a váz. Kontrollként használva a leplezés során is végig segítségünkre lehet a szilikonsablon (17–33. ábra). Nemcsak a fogak hosszát kell figyelnünk, hanem a palatinális és a bukkális felszínek kiterjedését is. Nem térhetünk el a fogak dimenzióját illetôen, mert a páciens ezeket a méreteket már megszokta, és ami a legfontosabb, az eltérés funkciós zavart okozhat. Az okklúziós felszínek és okklúziós rágópályák végleges kialakításánál persze kontrollálni kell a munkánkat, de nem meglepô, hogy jóval könnyebb a dolgunk, mint ha tervezés nélkül álltunk vol-na neki. Becsiszoljuk a metszôfogvezetéseket, ellenôrizzük a szem-fog-, esetleg a csoportvezetéseket, és kiegyensúlyozott okklúziót alakítunk ki. A legfontosabb, hogy a sablonokkal végig kontrollálni tudjuk a munkát, így tartós és használható pótlást kap a páciens.

29. ábra

30. ábra

31. ábra

32. ábra

33. ábra

34. ábra

35. ábra

36. ábra

37. ábra

 

38. ábra

A felsô cirkóniumvázas porcelánleplezésû híd és koronák, valamint az overlayk átadását követôen (34. ábra) került sor az alsó fogak elôkészítésé-re, ahol is az okklúziót stabilizáló „mock-up”-ok szolgáltak a preparáció vezérléséhez (35–36. ábra). A ma-gas szintû fogtechnikai munka elkészülte után kerültek átadásra a porcelánhéjak, a cirkóniumvázas híd és az overlay (37–38. ábra). A koronákat és hidakat módosított üvegionomer, míg a héjakat és overlayket duál kötésû rezincement segítségével rögzítettük (39. ábra). Az elkészült fogpótlás egy év eltelte után is funkcionális stabilitást mutat, a páciens myofunkcionális panaszai megszûntek (40–41. ábra). Természetesen az 5–10 éves utánkövetés fogja majd csak véglege-sen bizonyítani a kezelés sikerességét.

 

 

Konklúzió
A diagnosztikus felviaszolás vi-szonylag gyors és elôremutató eljárás, amely a kezelés megkezdése elôtt azonnali visszajelzést ad a várható végeredményrôl, és végig vezérli a kezelés kivitelezését. Ez az eljárás növelni fogja a beavatkozások sikerességét, legyenek azok sebészetiek vagy restauratívak, továbbá segít elnyerni a páciens együttmûködését a kezelés elejétôl fogva.

Dr. Bartha Ferenc – Hant Szabolcs

39. ábra

40. ábra

41.ábra


468 ad

Küldj üzenetet!

Be kell jelentkezned! Bejelentkezés. Hozzászólás elküldése.


Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524