Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524
728 ad
Funkcionális smiledesign

Funkcionális smiledesign


Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

1. ábra

Ha a restauratív fogorvosi beavatkozások utóbbi években történt paradigmaváltását röviden szeretnénk összegezni, a kulcsszó a komprehenzív megközelítés lenne

2. ábra

 

3. ábra

Ma már nem elégséges a preparálás határainak precíz pozicionálása, a korrekt lenyomatvétel és hatékony kommunikáció a rendelő-labor-páciens viszonylatában. Ennél többre van szükség, haaz elkészült restaurációkat hosszú távon szeretnénk mind a páciens, mind saját magunk örömére funkcionalitásában megőrizni.

Fontos megérteni, hogy nem egyszerűen szép frontfogakra van szüksége a rendelőben jelentkező páciensnek, hanem lehetőség szerint egy magasabb használati értékkel bíró, komplex szempontokat figyelembe vevő, átgondolt helyreállításra. Ugyanakkor itt jegyzem meg, hogy minél jobb az ún. anatomikus harmónia, annál jobb a funkció. És minél jobb a funkció, annál szebb a fogsor esztétikája is. Ez elsô olvasatra nyilvánvalónak tûnik, de azért úgy érzem, szükséges néhány fogalmat „körüljárni”.

4. ábra

A szájüregben lévő fogak természetes horizontális pozícióját a rájuk ható belső (nyelv) és külső periorális (m. buccinator – m. orbicularis oris) erők egyensúlya határozza meg. Ezt a teret nevezzük neutrális zónának. Ez a tér mind az elülső, mind a hátsó fogakra meghatározó szereppel bír. Ennek különösen akkor van jelentősége, mikor restaurációkat szeretnénk az eredetitől eltérő pozícióba elhelyezni a szájüregben.

5. ábra

Mottó: a fogak nem maradnak stabilan a helyükön, ha azt az izmok nem „akarják”. A másik alapfogalom, mely meghatározza a funkció és esztétika harmóniáját, az ún. envelop of motion és envelop of function. Az envelop of motion tulajdonképpen az alsó fogak mozgásának határgörbéje. Ezt másképpen az ún. Posselt-diagrammal írhatjuk le. Mind a mandibula hátsó pontjai (condylus), mind annak elülső pontja(i) rendelkeznek egy-egy határgörbével.

A funkciós mandibulamozgások közben a fogak az envelop of motion görbéjén belül kell, hogy tartózkodjanak. De nézzük az állkapocsmozgások fő meghatározóit! Az egyik a kondiluszpálya, mely a fejecs mozgását határozza meg. A másik tényező maguk a fogak. Ez ideális esetben a frontfogvezetést jelenti.

6. ábra

Optimális okklúziós viszonyok között a kondiláris vezetés és a frontvezetés kombinációja határozza meg a mandibula funkcionális mozgásait. A frontfogvezetés elsôdleges szerepe az azonnali poszterior diszklúzió (szétválasztás) és ezáltal a hátsó fogak védelme. Ugyanis az irodalomból jól ismert tény (Mansour and Reynik, J. Rest. Dent. 1975.), hogy a rágóerő a frontfogak területén csupán 1:9 az őrlőfogakhoz viszonyítva (25 lbs vs. 220 lbs).

7. ábra

Ez a hátsó rágóerő akár 800- 1000 lbs-ig fokozódhat bruxáló páciensek esetében, mely nemcsak a restaurációk, hanem a fogak károsodását is okozhatják, amennyiben a frontfogak nem látják el a fent említett diszklúziót. palatinális kontúrja és éli pozíciója határozza meg az alsó metszők incizális síkjával és Továbbmenve, a frontvezetést pedig a felső frontfogak helyzete, dőlése, pozíciójával összefüggésben. Tehát, ha felső metszőfogakat állítunk helyre, a palatinális kontúroknak harmóniában kell lenniük a funkcionális mandibula mozgással a centrális relációs helyzetből a metszőélig (vagyis az ún. envelop of function-nal)!

8. ábra

Ennek megértése esszenciális, ugyanis ez alapján kell meghozni a döntést, hogy pl. a palatinális felszínt is helyreállító borítókoronát vagy csupán minimálinvazív kerámiahéjat indikálunk. És itt jutottunk el a funkcionális smiledesign fogalmához. A hagyományos smiledesign a felsô frontfogak vesztibuláris (frontális sík felôli) aspektusait vizsgálja csupán esztétikai szempontból, a funkcionális smiledesign viszont komprehenzív módon a harmónia, funkció és esztétika egységét hivatott megteremteni.

9. ábra

Meglepő módon a funkcionális koncepció „teljes szájrendezés” esetén nem is a felső, hanem az alsó metszők vizsgálatával és helyreállításával kezdi a tennivalókat!!! Az alsó metszők elsősorban beszéd közben mutatkoznak meg (esztétika), és a fonációban (sz-hang) is jelentős szerepük van.

10. ábra

Funkcionális szempontból az alsó incizális éli pozíció az okklúziós sík (Spee-görbe /anteroposterior/ és Wilson-görbe /mediolateral/) meghatározó tényezője. Az okklúziót stabilizáló ún. centrális stopok és a frontfogvezetés biztosításában szerepük szintén nélkülözhetetlen. Az alsó incizális élpozíció meghatározásához 3 döntést kell meghozni: – Milyen legyen az incizális sík íve? – Milyen magasak (hosszúak) legyenek az alsó metszők? – Hol legyen az incizális él horizontális pozíciója?

11. ábra

Ezek a paraméterek csak türelmes, körültekintô orvosi és labormunkával (wax-up, mockup, tesztelés, korrekció) határozhatóak meg, és a végleges restaurációk elkészítéséhez nélkülözhetetlen a hatékony kommunikáció a labor és a rendelô között (szilikonsablon, preparációs guide, fotók stb).

12. ábra

Van még egy igen fontos jellemzôje az alsó metszôknek, mely mind esztétikai, mind funkcionális szempontból igen fontos. Ez pedig az incizális él kontúrja. Természetes fogazatban (és ezt szeretnénk restaurációkkal is elérni!!!) a vesztibuláris és lingvális felszín között van egy „éli” felszín is, mely a felsô metsző palatinális felszíne (annak síkja) által meghatározott szögben – ún. line angle – találkozik az elôbb említett külsô és belső fallal.

13. ábra

Ennek helytelen kialakítása vagy „műfog-hatást” (lekerekített él), vagy a restauráció sérülését okozhatja. Tehát némi túlzással a kerámikusnak az „élek specialistájának” is kell lennie! Másfelől, a fogorvosnak a preparáláskor ismernie kell a kívánatos éli kontúrokat, és azok szerint kell a csonkok formáját kialakítania. Az előzőekben részletezett elméleti ismeretek érthetőbbé tétele és szemléltetése érdekében egy valós eset rövid bemutatása következzék: 60-as évei elején járó hölgypáciens esztétikai (kozmetikai) mosolykorrekció és teljes szájrehabilitáció igényével jelentkezett (1–2–3. kép).

14. ábra

15. ábra

Jól felismerhetôek a helytelen fogsorzáródás és következményes kopások, abfrakciók, sérülések nyomai. Arcíves átvitel és CR-meghatározást követôen a mintákat egyéni értékû artikulátorba rögzítve meghatároztuk a restaurációk típusát és a szükséges beavatkozások mértékét (4–5. kép). A képek az alsó metszők előkészítésének kezdeti lépését mutatják kerámiahéjakhoz a mock-upról vett szilikon guide segítségével (6. kép). Jól látható a szükséges „line angle”-nek megfelelő preparálás a szájban (7. kép) és a „Gerber-modell”- en is (8. kép). A beágyazóra (GC G-Cera Orbit Vest) égetett héjak rétegzése, a felszíni makro- és mikrotextúra, valamint a természetes éli kontúrok kialakítása gondos, művészi keramikusmunkát jelez (kerámia: Ivoclar Vivadent IPS InLine)

16. ábra

(9–16. kép). A preparációs határok és formák megfelelô designja, a pontos lenyomatvétel, a hatékony kommunikáció és nem utolsósorban a kimagasló labormunka eredménye jól lemérhetô nemcsak a természetest hûen utánzó formák, de a rózsaszín és fehér esztétikai harmóniájában is (17–18. kép). Az eset további részleteit, valamint a funkcionális smiledesign egyéb szempontjait e lap egy későbbi számában folytatjuk.

 

 

 

Köszönetemet fejezem ki Hant Szabolcs FTM-nek a képeken látható mûvészi kerámiamunkájáért!

Dr. Bodrogi Attila

 

 

468 ad

Eddig még nem szólt hozzá senki. “Funkcionális smiledesign”


  1. Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524
    eduardo szerint:

    Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

    .

    good info!…

Küldj üzenetet!

Be kell jelentkezned! Bejelentkezés. Hozzászólás elküldése.


Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /chroot/home/alldenta/dentalblog.hu/html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524